Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website

Copyright – Intellectueel eigendomsrecht: Deze website en de volledige inhoud ervan (met onder meer foto's, logo's, merken en allerlei informatie) zijn beschermd door het auteursrecht. ORPEA Belgium, hieronder de 'Uitgever' genoemd, verleent internetgebruikers enkel het recht de website te bekijken, met uitsluiting van het hergebruik van het geheel of een deel van de inhoud van deze website voor welk doel dan ook. De toelating tot reproductie wordt enkel toegekend in digitale vorm op de computer waarop de website wordt geraadpleegd om de door de internetbrowser van de gebruiker geconsulteerde pagina's weer te kunnen geven. Alle reproductierechten zijn exclusief voorbehouden aan de 'Uitgever', met inbegrip van de rechten betreffende downloadbare documenten (logo's, foto's, allerlei informatie of andere). De te downloaden documenten worden eveneens beschermd door het auteursrecht. De gebruiksbeperkingen met betrekking tot die documenten worden op de pagina's van de desbetreffende website aangegeven. Alle op onze website aanwezige elementen worden beschermd door de bepalingen van de wetgeving inzake intellectuele eigendom: het gaat hierbij onder meer om redactionele elementen op de website, elementen voor de weergave van pagina's en de nodige software voor het gebruik ervan, logo's, afbeeldingen, foto's en grafieken van welke aard dan ook. Iedere volledige of gedeeltelijke weergave van de website door welk bedrijf dan ook, zonder uitdrukkelijke en exclusieve toelating van de 'Uitgever' is verboden en wordt als namaak beschouwd. Hetzelfde geldt voor de op de website aanwezige gegevensbanken.  

Persoonlijke gegevens

Bescherming van persoonsgegevens


ORPEA Belgium verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de verordening inzake gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 ("AVG").

Wie verwerkt uw gegevens en voor welke doeleinden?

ORPEA Belgium, geregistreerd onder nummer BE0887.690.451, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1037 Alsembergsesteenweg, 1180 Ukkel, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens op basis van uw toestemming en voor de volgende doeleinden:
•    De informatieve communicatie met betrekking tot ORPEA België en haar dochterondernemingen;
•    Het beheer van de informatieaanvragen met het oog op de toelating tot een woonzorgcentrum of Assitentiewoning;
•    Het beheer van de cookies. 
Door ons vrijwillig uw persoonlijke gegevens telefonisch of via online contactformulieren te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij deze mogen gebruiken om op uw verzoek te reageren.
Het beheer van uw sollicitatie is gebaseerd op de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek worden genomen.

Welke gegevens verwerken we?

De gegevens die wij waarschijnlijk over u zullen verwerken betreffen: uw identiteit, uw contactgegevens en de informatie die u ons telefonisch of via online contactformulieren heeft verstrekt.

Elk formulier geeft aan welke gegevens verplicht of facultatief zijn voor het beheer van uw aanvraag, evenals de gevolgen van een gebrek aan reactie van uw kant.

Wanneer u de websites van ORPEA Belgium bezoekt, kunnen er navigatiegegevens over u worden verzameld om u toegang te geven tot de verschillende aangeboden functionaliteiten. Voor meer informatie kunt u onze pagina "Cookies" raadplegen.

Wie zijn de ontvangers van uw gegevens?

De op deze manier verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het bevoegde personeel van ORPEA Belgium, haar vestigingen en dochterondernemingen .
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten hierom verzoeken.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, en met een maximum van 2 jaar.

Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?

In overeenstemming met de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en de wet van 30 juli 2018 heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U kunt ook de beperking van de verwerking vragen en uw toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt deze rechten uitoefenen:
•    Per post op het volgende adres: ORPEA Belgium, Functionaris gegevensbescherming (DPO), Alsembergsesteenweg 1037, 1180 Brussel
•    Per mail: dpo.be@orpea.net
Uw verzoeken om toegangsrechten moeten worden ondertekend en vergezeld gaan van een identiteitsbewijs, waarop uw handtekening is aangebracht, en de informatie bevatten die nodig is om ons in staat te stellen op uw verzoek te reageren.

Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Hyperlinks

Gebruik – Afwijzing van aansprakelijkheid

Ieder gebruik van deze website dat niet in overeenstemming is met de hierboven aangegeven punten, tenzij anders bepaald op de website of mits uitdrukkelijke en exclusieve voorafgaande toelating van de 'Uitgever', is verboden en valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Overigens valt het gebruik van de informatie op deze website onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. We kunnen hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, om welke reden dan ook en welke de gevolgen ervan ook mogen zijn. We zijn niet verantwoordelijk voor om het even welke fout of weglating op deze website en we behouden ons het recht voor de inhoud van deze website op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren en/of aan te vullen. Door deze website te gebruiken aanvaardt de gebruiker – zonder voorwaarde noch voorbehoud – het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Ieder geschil dat zou ontstaan uit het gebruik van deze website of de verspreiding van de op de website aanwezige informatie valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, waarbij het Belgisch recht van toepassing is.

Beperkingen op de toegang en/of het gebruik

De toegang tot de website www.orpea.be en/of de op deze website aanwezige informatie en documenten kunnen, in bepaalde landen, het voorwerp uitmaken van wettelijke of reglementaire beperkingen. Personen die de website www.orpea.be en/of de op de website aanwezige informatie en documenten wensen te raadplegen dienen zich dan ook voorafgaandelijk van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en zich hiernaar te schikken. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst ORPEA Belgium iedere aansprakelijkheid af voor het overtreden van deze beperkingen door wie dan ook. De personen die gebruik maken van de website www.orpea.be zijn verantwoordelijk voor alle gevolgen (zowel voor zichzelf als voor de groep ORPEA Belgium) van een inbreuk op deze beperkingen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gebruiker wordt op de hoogte gesteld van het feit dat tijdens zijn bezoek aan de website automatisch een cookie geïnstalleerd kan worden in zijn internetbrowser. Een cookie is een element dat niet bestemd is om de gebruiker te identificeren maar om informatie te registreren over het browsen van deze gebruiker op de website. Met behulp van de gepaste parameters in zijn internetbrowser kan de gebruiker op de hoogte gesteld worden van de aanwezigheid van cookies en de installatie ervan eventueel uitschakelen. 

Weergave

Voor een optimale weergave van de website raden we u aan uw internetbrowser up-to-date te houden om van de recentste ontwikkelingen te kunnen genieten.

Cookies

Voor de goede werking van deze site maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. De cookies die binnen de website worden gebruikt zijn:

Noodzakelijk
 • axeptio_all_vendors (Axeptio): Slaat de toestemming van de gebruiker op om cookies te gebruiken voor het huidige domein. Vervaldatum 1 jaar. Soort HTTP.
 • axeptio_authorized_vendors  (Axeptio): Slaat de toestemming van de gebruiker op om cookies te gebruiken voor het huidige domein. Vervaldatum 1 jaar. Soort HTTP.
 • axeptio_cookies (Axeptio). Slaat de toestemming van de gebruiker op om cookies te gebruiken voor het huidige domein. Vervaldatum 1 jaar. Soort HTTP.
 • _GRECAPTCHA (Google). Deze cookie wordt gebruikt om mensen van robots te onderscheiden. Dit is gunstig voor de website om geldige rapporten te maken over het gebruik van hun site. Vervaldatum 179 dagen. Soort HTTP.
 • AEC (Google). Zorgt ervoor dat de verzoeken die in een browsersessie worden gedaan, afkomstig zijn van de gebruiker en niet van andere sites. Vervaldatum 6 maanden. Soort HTTP.
Statistiek
 • _ga (Google). Registreert een unieke identificatie die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt. Vervaldatum 2 jaar. Soort HTTP.
 • _gat (Google). Gebruikt door Google Analytics om het verzoekpercentage drastisch te verlagen. Vervaldatum sessie. Soort HTTP.
 • _gid (Google). Registreert een unieke identificatie die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt. Vervaldatum 1 jaar. Soort HTTP.
 • _hjSession# (Hotjar). Een cookie die gegevens van de huidige sessie bevat. Dit betekent dat volgende verzoeken in het sessievenster aan dezelfde Hotjar-sessie worden toegewezen. Vervaldatum sessie. Soort HTTP. 
 • _hjSessionUser_# (Hotjar). Hotjar-cookie die wordt ingesteld wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID, die uniek is voor deze site, in de browser op te slaan. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID. Vervaldatum 1 jaar. Soort HTTP. 
Marketing
 • _fbp (Facebook). Gebruikt door Facebook om een ​​reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime aanbiedingen van externe adverteerders. Vervaldatum 3 maanden. Soort HTTP. 
 • datr (Facebook). Gebruikt door Facebook voor fraudepreventie. Vervaldatum 2 jaar. Soort HTTP. 
 • sb (Facebook). Gebruikt door Facebook om browsergegevens op te slaan. Vervaldatum 2 jaar. Soort HTTP. 
 • xs (Facebook). Gebruikt door Facebook om een ​​unieke sessie-ID op te slaan. Vervaldatum 3 maanden. Soort HTTP. 
 • _gcl_au (Google). Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de effectiviteit van advertenties op verschillende websites die hun services gebruiken. Vervaldatum 2 maanden. Soort HTTP. 
 • __Secure-1PSIDCC (Youtube). Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw belangen. Vervaldatum 1 jaar. Soort HTTP. 
 • __Secure-3PSIDCC (Youtube). Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw interesses. Vervaldatum 1 jaar. Soort HTTP. 
 • CONSENT (Youtube). Wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig om de website te laten voldoen aan de AVG. Vervaldatum 2 jaar. Soort HTTP. 
 • PREF (Youtube). Om gebruikersvoorkeuren op te slaan. Vervaldatum 8 maanden. Soort HTTP. 
 • SIDCC  (Youtube). Om de identificatie van vertrouwd webverkeer te bieden. Vervaldatum 1 jaar. Soort HTTP. 
 • VISITOR_INFO1_LIVE  (Youtube). Pogingen om de gebruikersbandbreedte te schatten op pagina's met ingesloten YouTube-video's. Vervaldatum 6 maanden. Soort HTTP. 
 • YSC (Youtube). Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van YouTube-video's die door de gebruiker zijn bekeken. Vervaldatum Sessie. Soort HTTP. 
 • NID (Google). Gebruikt door Google Ads om advertentieweergave of retargeting te bieden, gebruikersvoorkeuren op te slaan. Vervaldatum 6 maanden. Soort HTTP. 
 • 1P_JAR (Google). Gebruikt door Google Ads om advertentieweergave of retargeting te bieden. Vervaldatum 1 maand. Soort HTTP. 

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garanderen wij niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.  Wij maken u erop attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

ORPEA Belgium nv – Maatschappelijke zetel: Alsembergsesteenweg 1037 - 1180 UKKEL - BE0887.690.451

Contact: communication.orpeabelgium@orpea.net – Tel.: 02/333.45.50.